Målsättning för banan

Övergripande målsättning är att erbjuda medlemmar och gäster golfspel på en intressant, vacker och välskött bana med hög finish. Banan skall vara inspirerande, rolig och trevlig för alla kategorier av spelare.

Greenerna skall vara jämnsnabba, där den långsammaste greenen sätter nivån. Vi strävar efter en så hög andel krypven som möjligt.

Hålplaceringar följer Spel- och tävlingshandbokens rekommendationer.

Foregreen sköts på samma sätt som greener avseende luftning, dressning och gödsling samt håller samma klipphöjd som tee.

Försök pågår med avrinningsytor i vissa greenområden. Dessa ytor klipps och sköts som foregreen. Tanken är att det skall bli enklare, vackrare och mer intressanta greenområden för alla. Principen är att rullande boll skall stanna i avrinningen för att möjliggöra putt tillbaka mot green.

Fairway klipps på 10-14 mm och sanddressas regelbundet. Bevattnas endast på ytor där gräs har svårt växa.

Semiruff klipps på 23 mm till 29 mm och sköts på samma sätt som fairways avseende luftning, gödsling och dressning.

Ruff klipps på ca 35-50 mm. Ruffar gödslas inte.

Helruff skördas 1-2 gånger per år, med avsikt att den skall glesna. Blinda helruffar skall undvikas.

Hinder omges av minst två klippbredder semiruff. Detta för att långsamt rullande bollar skall ha en chans att stanna. Bunkrar skall vara ensartade. De är placerade utifrån säkerhets- och speltekniska skäl.

Tee klipps på 8-12 mm. Vi renoverar kontinuerligt våra tees så att de skall bli så jämna som möjligt. För att öka spelupplevelsen planeras övergång till hektometersystemet. I samband med detta kommer teefärgerna att ersättas av ett mer tidsenligt system där det blir naturligt att välja banlängd utifrån slaglängd, förhållanden och dagsform snarare än kön.

Övrig vegetation – Vid nyplanteringar skall i första hand växter som är naturliga för vårt område användas. Exempel på sådana arter är bohuslind, gråal och oxel. Vi har också en del fruktträd. Befintliga popplar inom golfbanan kommer att fasas ut och ersättas med några av ovanstående trädarter.

Vid ombyggnation använder vi i första hand naturmaterial.

Vi använder endast godkända bekämpningsmedel och i så liten utsträckning som möjligt. Vår bekämpningsplan godkänns årligen av kommunen.

Säkerhet

De flesta banor är byggda på 60-80 hektar. Vår bana är byggd på ett 25 hektar stort område och kan inte förstoras. Självklart innebär den koncentrerade ytan att konflikter inte helt kan undvikas. Vi placerar tees, träd, ruffar, hinder och staket för att minimera riskerna. Dock är det spelarens ansvar att försäkra sig om att det tänkta spelområdet är fritt. Det är också spelarnas ansvar att skyndsamt förflytta sig från riskabla områden, så efterföljande spel inte onödigt sinkas. Sneda slag kan inte undvikas, men när man har ögonkontakt och ropar fore är risken liten.