Klubbens alla regler och föreskrifter

LOKALA REGLER, TÄVLINGSBESTÄMMELSER OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ORUST GOLFKLUBB 2018

 

 

  1. LOKALA REGLER

 

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 

Följande markeringar gäller på banan

 

Banmarkering

Innebörd

Regel (hänvisning i ”Regler för Golfspel 2016”)

Vit

Out of bounds

27

Gul

Vattenhinder

26

Röd

Sidovattenhinder

26

Blå

Mark Under Arbete (MUA)

25

Blå-vit

MUA – spel förbjudet

Bilaga 1-B (2a)

Orange

Oflyttbart hindrande föremål

24-2

 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a.Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen är onormala markförhållanden

  1. På hål nr 2: Boll som ligger i blåmarkerat område bakom röd tee, får droppas utan plikt i den markerade droppzonen.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

  1. Stenar i bunkrar
  2. Gul-svarta pinnar som markerar 150 meter till greenens mitt.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

  1. Plattor som visar avstånd till framkant av green,
  2. Oflyttbara hindrande föremål nära green  ”Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål får tas enligt

Regel 24-2. Därutöver, om en boll ligger på spelfältet, får spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål som befinner sig i hans spellinje, om det oflyttbara hindrande föremålet är på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Då får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som

(a) inte är närmare hålet,

(b) inte har det hindrande föremålet i spellinjen och

(c) inte är i ett hinder eller på en green. BILAGA I s.141 i Regler för golfspel

Om spelarens boll ligger på green och ett oflyttbart hindrande föremål inom två klubblängder från green befinner sig hans puttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som

(a) inte är närmare hålet,

(b) inte har det hindrande föremålet i puttlinjen och

(c) inte är i ett hinder.

Bollen får rengöras när den lyfts. Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än det oflyttbara hindrande föremålet gör slaget uppenbart ogörligt.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13-1)

Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

 

2.TÄVLINGSBESTÄMMELSER

2.1 TÄVLINGSREGLER

 

2.1.1 Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel

  Speltempo (Regel 6-7 Anm. 2)

Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll/match bli utsatt för tidtagning om den: 1. ligger över det officiella tidsschemat, se scorekort. 2. ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll (när det gäller den andra eller efterföljande bollar). 

Om någon spelare/sida överskrider 40 sekunder för att slå ett slag från det att tidtagning påbörjats anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. Undantag: En spelare/sida har 50 sekunder på sig att slå ett slag när spelaren/sidan är först att slå: a) ett slag mot en green, inkluderat utslag på par 3-hål, b) en chip, c) en putt.

För brott mot tävlingsregeln gäller: Första överträdelsen Varning Andra överträdelsen Matchspel - förlust av hål; Slagspel - ett slag Tredje överträdelsen Matchspel - förlust av hål; Slagspel - två slag För ytterligare överträdelser Diskvalifikation

En spelare/sida som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag, bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll/match återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.

Anm 1 Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta. Anm 2 Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. Anm 3 Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt. Anm 4 Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare i en boll för tidtagning istället för hela bollen.

2.1.2 Persontransporthjälpmedel (PT)

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.

*Plikt för brott mot tävlingsregeln:  Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.  Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).  Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.  Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.  Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.

*Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad.

 

 

 

 

2.1.3 Fastställd rond

En tävling spelas enligt Fastställd rond: "En fastställd rond består i att spela banans hål i rätt ordningsföljd, 1-18, om inte annat bestämts av tävlingsledningen. Antalet hål i en fastställd rond är 18, om inte ett lägre antal fastställts av tävlingsledningen."

 

2.1.4 Avbrott i spel Om spelet måste avbrytas av tävlingsledningen (Regel 6-8) sker detta genom signal med siren. Spelarna avbryter spelet och återsamlas till klubbhuset.

Avbryta spelet omedelbart - En lång signal med sirén. Avbryta spelet - Tre signaler med sirén, upprepade gånger. Återuppta spelet - Två korta signaler med sirén, upprepade gånger.  

Plikt: Diskvalifikation såvida inte omständigheterna motiverar upphävande av plikten enligt Regel 33-7.

2.1.5 Övningsspel

Övningsspel vid slagspeltävlingar är på tävlingsdagar, före eller mellan ronderna, bara tillåtet på drivingrange, övningsfält och övningsgreener. Skiss som utmärker områden finns på anslagstavlan.

Undantag - vid klubbens veckotävlingar för D, H, J och OT är övningsspel tillåtet.

Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Slagspel -Diskvalifikation.

 

2.2. VILLKOR FÖR TÄVLING

 

Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla och på hemsidan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling: 2.2.1 Anmälan till tävling Anmälan till tävling skall göras senast klockan 18.00 tre dagar före tävlingen, om inte annat angivits, via golf.se, eller på anmälningslista i receptionen. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från start, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift samt avstängning från tävlingsspel i 2 veckor. 2.2.2 Handicapklasser Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning: Klass A handicap till och med 12,7 H och 13,6 D. Klass B handicap 12,8 -19,8 H och 13,7 -21,1 D. Klass C handicap 19,9 H, 21,2 D till 36. Klass D handicap 37-54 Vid färre än 3 startande eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

 

2.2.3 Tee i handicaptävling

Om inte annat sägs i villkoren för en tävling skall samtliga herrar spela från gul tee och samtliga damer spela från röd tee.

Undantag:

- att damer i hcp-grupp 1 kan välja blå tee eller motsvarande.

- att herrar med officiell handicap som under året fyller 75 år eller mer kan välja röd tee eller motsvarande

-att damer med officiell handicap som under året fyller 70 år eller mer kan välja orange tee eller motsvarande

-att pojkar med officiell handicap som under året fyller upp till 12 år kan välja röd tee eller motsvarande samt

-att flickor med officiell handicap som under året fyller upp till 12 år kan välja orange tee eller motsvarande

-att spelare med officiell handicap och stor funktionsnedsättning kan tillåtas välja en främre tee (röd/orange) eller motsvarande. Detta gäller endast på hemmaklubb och sanktioneras

Plikt: Matchspel, motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel: Två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

 

2.2.4 Särskiljning i slagspel  I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel på hål 1 och 18. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar.

 

Överträdelse av ett villkor för tävling kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 

  1. ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

 

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla och på hemsidan.

Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben: 3.1 Greenfee löses i Receptionen. Spelare som inte erlagt gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala avgift på dubbla gällande greenfee. 3.2 Golfskor med metallspikar bör inte användas.

3.3 Spel med egen utrustning. Varje golfspelare skall spela med egen utrustning, inklusive bag. Undantag endast vid foursomespel. 3.4 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner). 3.5 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID eller greenfeekvitto skall kunna anges eller uppvisas. 3.6 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen. 3.7 Det är inte tillåtet att ta paus efter hål 9 om hål 10 är tomt.

3.8 Trafik har företräde på hål 2,9,10,13,16 och 17.

3.9 Privat mark. Det är absolut förbjudet att hämta bortslagna bollar i de privata trädgårdar som finns vid banan. Detta gäller även kyrkans mark. 3.10 Banpersonal har företräde. Spelare måste invänta klartecken innan slaget slås.

3.11 Träning på banan, t.ex. att öva inspel på en green eller utslag från tee är inte tillåtet.

3.12 Hcp-gräns. Högst 2 spelare/boll med klubbhandicap. Detta gäller kl 07-18 under högsäsong och helger. Officiellt hcp gäller för gäster.

3.13 Ensamspelare och 5+-bollar har ingen rätt på banan.

3.14 Genomsläpp vid letande. En grupp som letar efter en förlorad boll skall omedelbart släppa igenom efterföljande grupp.

3.15 Långsamt spel. En grupp som, trots upprepade tillsägelser, inte håller tidsschemat kan komma att visas av banan av funktionär.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Orust Golfklubb 20130410, uppdaterat 18-04-02

Tävlingskommittén och bankommittén.