Protokoll nr 9 2019

Protokoll styrelsemöte 09/2019

Orust Golfklubb 13 augusti 2019

 

Närvarande:

Kjell Svensson, ordförande

Jessika Hallinger, vice ordförande

Roland Setterberg

Göran Johansson

Patrik Ström

Annika Andersson, kansli

Mia Enmark, sekreterare

 

 • 1           tets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna o förklarar mötet öppnat.

 

 • 2           Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

 

 • 3           Val av justeringsman jämte ordförande o sekreterare.

Tre personer justerar varje styrelseprotokoll. Tjänstgörande ordförande, tjänstgörande sekreterare samt en person till. Förutom Kjell o Mia valdes Göran till justeringsman.

 

 • 4           Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

 • 5           Rapporter
 1. a) Kansli

Senaste månaden har det fortsatt vara en bra beläggning på banan med både gäster och medlemmar. Även nya medlemmar har tillkommit i skrivande stund. Den nya terminalen är på plats i klubbhusets entré. En skylt ska upp så den blir mer tydlig.

 1. b) Banan

Ingen rapport från banan då Thomas ej var närvarande. Styrelsen kan konstatera att det vi hör om banan, från både våra medlemmar och gäster är positivt.

 1. c) Ekonomi

Ett bra resultat för månaden, särskilt greenfee. Månaden juli var bra med bättre resultat än föregående år. Positivt även att fler har börjat efter skänka sina lån.

 

 • 6 Förnyat avtal med Morlanda (tidigare avtal utsänd)

Detta är en uppdatering av det gamla avtalet och tillläggsavtalet

är sammantaget med avtalet. Styrelsen beslutar att godkänna avtalet. Jon kommer att meddelas.

 

 • 7 Restaurangen

Kjell har gjort ett arbete i att hitta nya alternativ och redogör för de val som finns att gå vidare med vad gäller resterande tid av säsongen samt hur vi går vidare under 2020. Fortsatt arbete.

 

 • 8 Fråga från Nils Bildt om banan (tidigare utsänd)

Banans granne, Nils Bidt har lämnat ett förslag av ombyggnad av banans första och sista hål med syfte att inte ha ranchen som närmaste granne. Styrelsen sammanfattar ett brev till Nils för att besvara hans brev. Ombyggnaden skulle medföra att banan endast blir ett par 71. Samt även att vi medlemmar inte skulle kunna spela på banan under en tid. Detta är bara några av reflektionerna, om detta skulle bli verklighet skulle detta krävas en röstning av golfklubbens medlemmar.

 

 • 9 Attestinstruktion (tidigare utsänd)

Framtagen av våra revisorer, med stöd av Roland och Annika, som har gått igenom våra attestinstruktions regler. En ändring gjord samt att numer ska attestinstruktionen godkännas genom en rutin under årets konstituerande möte. Styrelsen godkänner den uppdaterade attestinstruktionen.

 

 • 10 Övrigt

Styrelsen godkänner att Agneta Gimbringer igår i Valberedningen.

 

Styrelsen har mottagit en skrivelse angående paus efter 9 på 10 minuter. Vi konstaterar att detta ämne har kommit upp då och då. Samtliga tycker att håller man tempot i spelet så hinner man göra en kort paus. Vi vill inte tidsmässigt att rundan ska bli längre. Detta är främst ett bekymmer under högsäsong. Kjell och Jessika sammanfattar ett brev till Fredrik.

 

Fredagsgolfen, fördelning av resterande fredagar.

 

Diverse noteringar och önskemål.

På hål 4 finns önskemål om en bro strax innan röd tee, dels för att öka säkerhet men även en snabbare väg till tee.

 

Parkeringen har en del äppelträd som nu har vuxit lite för mycket. grenar och äpplen faller ned på parkerade bilar. Bör åtgärdas ganska enkelt.

 

Damernas onsdagstävligar vill vi ha ändrad tid från det som är nu 16-16.30 då inga damer hinner till den tiden. Damerna vill även ha en lika tydlig skylt som herrarna har för sina torsdagstävlingar som står vid gul tee eller får vi plats på samma skylt? Tid 16.40-17.10

 

På hål 6 anlades en fin mur vid gul tee under föregående år. Noteras kan att lite sten har rasat ut i nedre kant på ett ställe. Bör åtgärdas innan fler ras uppstår.

 

På 10ans röd tee gjordes ett extra trappsteg och det blev så bra! Snabbt ordnat!

 

 • 11 Extra styrelsemöte

26/8 extra styrelsemöte kl19.00. Jan Wallgren är inbjuden som representant för bankommittén med anledning av headgreenkeeper Thomas provanställning.

 

 • 12   Nästa styrelsemöte

3 september kl 18.00

 

 • 13   Ordförande avslutar mötet

 

Vid pennan

 

Mia Enmark

Justeras av

 

 

Kjell Svensson

Justeras av

 

 

Göran

Justeras av