Protokoll nr 8 2019

Protokoll styrelsemöte 08/2019

Orust Golfklubb 27 juni 2019

 

Närvarande:

Kjell Svensson, ordförande

Jessika Hallinger, vice ordförande

Roland Setterberg

Göran Johansson

Annika Andersson, kansli

Thomas Preifelt, headgreenkeeper

Mia Enmark, sekreterare

 

 • 1           tets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna o förklarar mötet öppnat.

 

 • 2           Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

 

 • 3           Val av justeringsman jämte ordförande o sekreterare.

Tre personer justerar varje styrelseprotokoll. Tjänstgörande ordförande, tjänstgörande sekreterare samt en person till. Förutom Kjell o Mia valdes Roland till justeringsman.

 

 • 4           Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

 • 5           Rapporter

 a)Kansli

Greenfeeavgifterna samt även årsavgifterna ligger i bra fas. Likviditeten är fortsatt positivt.

Beträffande den Golfterminalen som diskuterades under styrelsemötet i maj så rekommenderar Roland och Annika att klubben går vidare. Då klubben kommer att spendera avsevärt mycket mindre än budgeterat på åtgärder i klubbhuset, så menar Roland att vi kan välja det billigare alternativet som är köp istället för leasing. Styrelsen ställer sig positiv.

 

 1. b) Banan

Det har kommit 127 mm regn sedan maj och det har varit lite mycket för vår bana. Pga av detta har en del arbete fått vänta som vertikalklippning samt gödsling.

Arbetet är nu att hålla banan i trim. Högruffarna är slagna för att möjliggöra snabbare spel. 4 stycken sommarjobbs killar i år är igång.

 

 c.Övrigt

Breddlägret fungerade bra även i år. Dock sämre väder på första lägret. Fina ungdomar som sammanlagt var 90 elever i åldern 10 år. Erbjudande om prova på golf delades ut.

 

 • 6           Restaurangen

Kjell arbetar vidare med frågorna angående restaurangen.

 

 • 8          Arrendeavtalet

Inväntar en en sista uppdatering av avtalet som skall vara klart nu från Jon. Styrelsen kommer att få ut det via mejl samt att arrendeavtalet kommer att godkännas via mejl av styrelsen.

 

 • 9           Övrigt

Uppdatering av fredagsgolfens uppdelning av fredagarna mellan styrelsemedlemmarna.

 

 • 9          Nästa styrelsemöte

13 Augusti kl.18.00

 

 • 10        Avslutar

Ordförande avslutar mötet

 

Vid pennan

 Mia Enmark

Justeras av

 

 Kjell Svensson

Justeras av

 

Roland Setterberg

Justeras av