Protokoll nr 7 2019

Protokoll styrelsemöte 07/2019

Orust Golfklubb 3 juni 2019

 

Närvarande:

Kjell Svensson, ordförande

Jessika Hallinger, vice ordförande

Göran Johansson

Patricia Bornfleth

Patrik Ström

Annika Andersson, kansli

Thomas Preifelt, headgreenkeeper

Mia Enmark, sekreterare

 

§1           tets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna o förklarar mötet öppnat.

 

§2           Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

 

§3           Val av justeringsman jämte ordförande o sekreterare.

Tre personer justerar varje styrelseprotokoll. Tjänstgörande ordförande, tjänstgörande sekreterare samt en person till. Förutom Kjell o Mia valdes Göran till justeringsman.

 

§4           Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

§5           Rapporter

a) Kansli

Kansliarbetet flyter på som det ska. Vår sommararbetare Benjamin börjar om några dagar. Vi ligger positivt i vår kassaflöde. Just nu har vi 1037 medlemmar.

 

b) Banan

Information från Thomas.

Vi har svamp på greenerna- förklaringen kan vara att det möjligen var lite kallt och kvävet som blev pålagt inte haft den önskvärda effekten. Banan börjar växa ihop bra. Vi har luftat alla greener och tees och det kommer att ske en gång till när tillfälle ges. Vi dressar lätt vart 14de dag så att det inte ska påverka spelet så mycket. Syftet med klippning av semiruffen är att öka ytan som är lätt att spela ifrån med 50% ökning och att ruffen ska hjälpa att stoppa bollar innan plikt område. Spelare ska tydligare se vad som är semit ruff och ruff. Detta kommer att klippas 2 gånger i veckan.

Jessika tog upp att det skulle behövas ett trappsteg till på 10ans röd tee samt till vår utställda toalett vid 4ans green

 

c. Breddläger/Juniorkommittén

Breddlägret kollas upp av Anicka som tar reda på vilka som kan handha detta.

Juniorkommittén håller inte i detta.

d. övrigt
På tävlingen Vårslaget har det inkommit synpunkter från en greenfee gäst som deltog i tävlingen. Ett svars brev är formulerat och avsänt till vederbörande.

 

§6                Arrendeavtalet

a) hyra av Brattforska lokalen

Roland och Thomas ska titta på lokalen. Diskussionen fortsätter.

b) Övrigt
Arrendeavtalet. Brattforska lokalen kommer i så fall inte att vara med i arrendeavtalet utan i ett separat hyresavtal med kortare bindningstid.

 

§7                 Medlemskommittén

a) Fredagsgolfen
Planeringen av ansvaret för handhavandet av fredagsgolfen sker via mejl mellan styrelsemedlemmarna. Kjell tog första fredagen. Några till att genomföra

b) Sommartävlingen och Kalkongolfen
Dessa två tävlingar är kvar att planera samt genomföra. TK ansvarar för dessa.

c) Ekonomin
Överskjutande medel är inlämnad till Annika.

d) Ledamöter till kommittén
Styrelsen avvaktar.

§8             Restaurangen
Rapport om aktuellt läge gavs. Kjell, jessika, Roland och Annika håller fortsatt i frågan.

§9           Nästa styrelsemöte (ev. extra möte i sommar)
27 juni kl 18 

§10              Ordförande avslutar mötet 

Vid pennan
Mia Enmark 

Justeras av
Kjell Svensson 

Justeras av
Göran Johansson