Protokoll nr 5 2019

Protokoll styrelsemöte 06/2019

Orust Golfklubb 7 maj 2019

 

Närvarande:

Kjell Svensson, ordförande

Jessika Hallinger, vice ordförande

Roland Setterberg

Göran Johansson

Patricia Bornfleth

Patrik Ström

Annika Andersson, kansli

Mia Enmark, sekreterare

 

 • 1           tets öppnande

 

Ordförande hälsar alla välkomna o förklarar mötet öppnat.

 

 • 2           Fastställande av dagordning

 

Dagordningen fastställdes.

 

 • 3           Val av justeringsman jämte ordförande o sekreterare.

 

Tre personer justerar varje styrelseprotokoll. Tjänstgörande ordförande, tjänstgörande sekreterare samt en person till. Förutom Kjell o Mia valdes Jessika till justeringsman.

 

 • 4           Föregående protokoll

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

 • 5           Rapporter

 

 1. a) Kansli

Bra start på säsongen med hög sysselsättning i kansliet. Mycket positivt.

Det finns önskemål om en golfterminal. Styrelsen ställer sig positiv till detta. Roland och Annika undersöker vidare angående kostnad för inköp och drift.

 

Breddläger förfrågan angående deras årliga dagläger från fritidsgårdarna på Orust. Styrelsen beslutar att vi erbjuder dem detta. Jessika involverar juniorkommittén i detta. Styrelsen beslutar att det är tisdag den 18/6 samt 25/6 som gäller.

 

 1. b) Banan

Ingen information om banan.

 

 1. c) Ekonomi

Ser fortsatt stabil ut.

 

 1. Möte med MK och TK

Överenskommelse om att Premiärslaget ska ut på nytt sätt . Endast förtydligande om vad som är vad när det gäller inbetalning av anmälning till tävling. Styrelsen följer frågan och följer upp tillsammans med kansliet och medlemskommittén.

 

 1. Övrigt

Juniorkommittén består endast av två stycken som är i kommittén för första gången. Ett uppdrag som finns är ”nybörjarkörkort” för juniorer? Jessika tar med sig frågan till Kommittén.

 

 

 • 6 Diskussion om nytt arrendeavtal

Arrendeavtalet. Det har blivit några sittningar med Jon och Annie angående att förlänga arrendeavtalet. Förslag har inkommit. Kjell, Roland och Jessika tar ett resonemang med Thomas om vi ska göra ett eventuellt lokal byte eller inte och lämnar ett svar till Jon och Annie innan sista maj.

 

 

 • 7 Alternativ aktivitet till golfens Dag (bilaga)

Kjell o Göran gör utskick till de föreningar som finns på västra delen på Orust. Styrelsen belastar ej kansliet med detta. Brev till föreningar är klart med en inbjudan till Orust golfklubb.

 

 • 8 Nästa styrelsemöte

Tisdagen den 4 juni

 

 

 • 9   Avslutar

Ordförande avslutar mötet

 

Vid pennan

 

Mia Enmark

Justeras av

 

 

Kjell Svensson

Justeras av

 

 

Jessika Hallinger

Justeras av