Protokoll nr 4 2019

Protokoll styrelsemöte 03/2019

Orust Golfklubb 9 april 2019

 

Närvarande:

Kjell Svensson, ordförande

Jessika Hallinger, vice ordförande

Roland Setterberg

Göran Johansson

Patrik Ström

Annika Andersson, kansli

Thomas Preifelt, headgreenkeeper

Mia Enmark, sekreterare

 

 • 1           tets öppnande

 

Ordförande hälsar alla välkomna o förklarar mötet öppnat.

 

 • 2           Fastställande av dagordning

 

Dagordningen fastställdes.

 

 • 3           Val av justeringsman jämte ordförande o sekreterare.

 

Tre personer justerar varje styrelseprotokoll. Tjänstgörande ordförande, tjänstgörande sekreterare samt en person till. Förutom Kjell o Mia valdes Patrik till justeringsman.

 

 • 4           Föregående protokoll

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

 • 5           Rapporter

 

 1. a) Kansli

Fyra nya medlemmar hittills i år. Det saknas en medarbetare för sommaren.men det är svårt att hitta någon som kan.

 

 1. b) Banan

Information från Thomas. Lagning av gamla skador som är utanför greenerna. Dressat idag - vilket ska pågå vart fjortonde dag och framåt. Thomas upplever personalen positiv.

Sommararbetare på banan blir i år William, Anton och Hugo. Det kommer att behövas en person.

Temperaturen ligger på 7,2 grader på 1 dm djup och på ytan 8,2 på green. Ekonomiskt är 28% förbrukat för i år på material.

 

 1. c) Ekonomi

Budget året 2019 har börjat bättre än förra året. Reklamintäkterna har kommit in bra. Leasing har gått ned.

 

 1. BDGF s vårmöte

Jessika vikarierade på mötet. Alla var eniga i de punkter som som togs . Vårt gemensamma greenfee samarbete höjdes med 50 kr. Pelle Florén gick igenom de nya reglerna. Klubbrådgivaren informerade om olika medlemsformer för åldersspannet 20-40 år. Här återkommer ofta en dipp i åldern 22-29 år, en lite lägre avgift skulle kunna motverkan att medlemmar inte gå till en brevlådeklubb.

 

 1. Vårmöte och KO möte

Mindre deltagande, endast 44 st.

På KO mötet fanns representanter både från dam-, herr-, tävling/regler- samt medlemskommittén.

 

g.Kontakter med kyrkan

Arbetet fortskridande med avtalsskrivelse av Per angående kyrkans mark. Detta har sänds över till kyrkan.

 

 1. Informations möte med allmänna arvsfonden

Informationsmötet hölls i Göteborg Mycket givande information.

 

i.Förlängda arrende avtal

Förlänga arrendeavtalet med markägaren Jon. Förhandlingar pågår. Ny träff är inplanerad.

 

j.Övrigt

Långsiktig målbild är viktigt när vi söker medel hos Allmänna arvsfonden- En tydlig och personlig vision.

 

 

 • 6 Deltagare i BDGFs greenfeesamarbetet 2019

Orust GK ingår i samarbetet och styrelsen bekräftar.

 

 • 7 Egna alternativet till golfensdag

Diskussion i styrelsen. En riktad inbjudan till idrottsklubbar på Orust, med utlånings möjlighet av möteslokal och prova på golf. Förslag även att sända ut brev via samhällsföreningar. Göran, Kjell och Jessika tar itu med detta.

 

 • 8   Övrigt

Skrivelse till styrelsen från medlemskommittén. Kjell och Jessika tar ett möte med samtliga deltagare i denna diskussion.

 

Skrivelse från Sofie B som söker sponsring till sin träning. Diskussion förs om detta.

Kjell och Jessika för diskussionen vidare med Sofie och involverar Stig.

 

Skrivelse om önskemålet barnpassning. Här har vi ingen möjlighet att tillgodose detta på grund av att ansvarsbiten är oklar.

 

 • 9   Nästa styrelsemöte

7 maj

 

 

 

 • 10   Avslutar

 

 • 11   Ordförande avslutar mötet

 

 

 

Vid pennan

 

Mia Enmark

Justeras av

 

 

Kjell Svensson

Justeras av

 

 

Patrik Ström

Justeras av