Protokoll nr 3 2019

Protokoll styrelsemöte 03/2019

Orust Golfklubb 5 mars 2019

 

Närvarande:

Kjell Svensson, ordförande

Jessika Hallinger

Patricia Bornfleth

Patrik Ström

Annika Andersson, kansli

Anders Vingren, revisor

Per Askenberger, revisor

Mia Enmark

 

 • 1   Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna o förklarar mötet öppnat.

 

 • 2   Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

 

 • 3   Val av justeringsman jämte ordförande o sekreterare.

Tre personer justerar varje styrelseprotokoll. Tjänstgörande ordförande, tjänstgörande sekreterare samt en person till. Förutom Kjell o Mia valdes Patricia till justeringsman.

 

 • 4 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

 • 5 Rapporter
 1. a) Kansliet

Benjamin är klar att arbeta hos oss i sommar. Han kommer även att vara tillgänglig under både vår och höst. Dock är vi i behov av någon mer.

 

 1. b) Banan

Ingvar kommer successivt att minska sitt arbete hos Orust GK. Banan har klarat vintern bra. Värt att notera är att greenerna premiär klipptes så tidigt som den 13 februari i år.

 

 1. c) Ekonomi

Greenfee från 1 jan till 28 feb uppnådde 66.785 kr vilket är en fantastisk start på 2019.

 

 1. d) Restaurangen

Tisdagen den19 mars startar restaurangen.

 

 1. e) Verksamhetsseminarierna

Kjell var nöjd med seminarierna.

 

 1. f) Övrigt

Per och Kjell var hos kyrkan för diskussion om bygglov angående golfgaraget. Ett arrendeavtal önskas på marken där garaget skall stå, samt att huset blir rödmålat som kyrkans byggnader. Mötet skedde i församlingshemmet tillsammans med Malin Brav och var konstruktivt samt givande.

 

 • 6 Firmateckning

Enligt Orust Golfklubbs stadgar skall firman tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen därtill utser.

Styrelsen beslutar att klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande ensam eller av styrelsens ledamöter två i föreningen.

Därutöver äger Annika Andersson, Nina Svenningsson och Thomas Preifelt rätt att teckna firman i ärende som ligger inom deras arbetsområde dvs.b.la. redovisning, betalning av fakturor, löner samt löpande utgifter. Alltså oförändrat från föregående år.

 

 • 7   Årsredovisning 2018

Genomgång från revisorerna av Orust GK´s ekonomi. Styrelsen beslutar att se över och revidera attestreglerna. Styrelsen beslutar att förelägga vårmötet årsredovisningen för 2018 samt att föreslå vårmötet att årets resultat överförs i ny räkning.

Revisorernas PM finns som bilaga.

 

 • 8   Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen beslutade att förelägga vårmötet den justerade verksamhetsberättelsen för 2018.

 

 • 9   Vårmöte 30 mars

Inga motioner inkomna. Förbereda ordförande och sekreterare inför mötet.

 

 • 10   Anställning av ny banchef

.Vi har haft diverse annonser ute. Vi hälsar Thomas Preifelt välkommen till Orust GK. Anställningen startar med provanställning på 6 månader som löper från 8 april till 7 oktober. Anställningen gäller Headgreenkeeper.

 

 • 11   Tävlingsprogram 2019, del 2

Liten justering. Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

  

 • 12   Val av kommittéordföranden
 1. a) Herrkommittén

Thomas Jonasson vals som ordförande i herrkommittén.

 

 • 13   Ansökan till Allmänna Arvsfonden

Tyvärr lite vänt läge, som hänger ihop med byggansökan, klubbens arrendeavtal samt kyrkans mark. Det är viktigt att det finns en långsiktighet med i planeringen. Nästa vecka är Roland och Per med på ett informationsmöte om allmänna arvsfonden.

 

 • 14 BDGF´s och SGF´s introduktionskort

Två stycken SGF´s kort finns och det ena har Ordförande. Det andra kortet har styrelsen beslutat ska vara rullande över styrelsemedlemmarna. I år är det Patricias tur. Övriga i styrelsen har BDGF`s kort.

 

 • 15 Förnyat arrendeavtal

Ett avtal på 5 år kvarstår med markägaren Jon. Diskussionen mellan klubben, via Kjell, och markägaren om en ny avtalslängd förs. Detta innefattar även viss byggnad.

 

 • 16 Greenfeeavgifter

Annika har ett prisförslag för 2019 som styrelsen diskuterar och viss justering görs.förslaget. Styrelsen beslutar att godkänna det justerade förslaget.

 

 • 17   Marknadsplan 2019

Viss uppdatering och justering görs. Styrelsen beslutar att godkänna marknadsplanen för 2019.

 

 • 18   Nästa styrelsemöte

9 april kl. 18.00

 

 • 19   Styrelsemötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

 

Vid pennan

 

Mia Enmark

Justeras av

 

 

Kjell Svensson

Justeras av

 

 

Patricia Bornfleth

Justeras av