Protokoll nr 2 2019

Protokoll styrelsemöte 02/2019

Orust Golfklubb 15 januari 2019

 

Närvarande:

Kjell Svensson, ordförande

Jessika Hallinger

Roland Setterberg

Göran Johansson

Patrik Ström

Annika Andersson, kansli

Ingvar Fjällman, course manager

Mia Enmark

 

 • 1           tets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna o förklarar mötet öppnat.

 

 • 2           Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

 

 • 3           Val av justeringsman jämte ordförande o sekreterare.

Tre personer justerar varje styrelseprotokoll. Tjänstgörande ordförande, tjänstgörande sekreterare samt en person till. Förutom Kjell o Mia valdes Göran till justeringsman.

 

 • 4           Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

 • 5           Rapporter

 

 1. a) Kansliet

Öppnade upp igen efter julstängt till den 7 januari.

 

                         b)Banan

Banan ligger just nu under snö. De helårs anställda banarbetarna började igen den 15/1. Ingvar Fjällman väljer att avsluta sin anställning för att gå vidare till Onsjö Golfklubb. Vi önskar Ingvar allt gott och lycka till. Kjell kontaktar Jan Wallgren för vidare arbete.

 

                         c)Ekonomi

Kort rapport, oförändrat.

 

                    

 

 1. d) Restaurangen

Tre intressenter har anmält sitt intresse av att driva golf restaurangen. Vi inväntar kompletterande frågor av verksamheten ifrån dessa. Detta bör vara klart i slutet av januari.                                                            

 

 • 6       Greenfeeavgifter och övriga avgifter (bilar och skåp)

Annika har ett förslag på greenfee avgift med differentierade priser under olika klockslag. Bordlägges till nästgående styrelsemöte den 5/3. Pris på golfbilar bordlägges till mars.

 

 • 7 Medlemsläget och medlemsvärvning

Diskuterade medlemsläget. Viktig uppgift framåt för klubben.

Roland mejlar ut kurvan för medlemsantalet och ekonomi de senaste åren med prognos framåt. Se vad vi kan göra mer offensivt. Diskussionen fortsätter

 

 • 8 Tävlingsprogram 2019        

Styrelsen beslutar att programmet fastställs enligt program t.o.m. den sista 30 juni. Senare delen av programmet bordlägges till nästa styrelsemöte.

Tävlingar med Orustseniorerna får starta enligt föregående år. Inga ytterligare shutgunstarter. Styrelsen beslutar att de behåller sin tid kl 8.00

 

 • 9         Val av kommitté ordföranden
 1. a) Herrkommittén

Frågan bordlägges.

 

 1. b) Juniorkommittén

Olof Olsson är ordförande, Caroline Olsson är sekreterare.

 

 • 10       Ansökan om Allmänna Arvsfonden

Dan Andersson från Orust Villan är delaktig i arbetet. De görs en ny bygglovsansökan som är enligt alla bestämmelser. Fråga till styrelsen angående ett träd om det ska vara eller ej. Styrelsen undersöker detta vidare.

 

 • 11       Förnyat arrendeavtal

Kjell har processen igång med Jon och för diskussionen framåt.    

 • 12       Övriga frågor

 

 • 13       Nästa styrelsemöte

5/3 kl 18.00

 

 

 • 14         Avslutar

 

Ordförande avslutar mötet

 

 

Vid pennan

 

Mia Enmark

Justeras av

 

 

Kjell Svensson

Justeras av

 

 

Göran Johansson

Justeras av