Protokoll nr 13 2019

Protokoll styrelsemöte 13/2019

Orust Golfklubb 28 oktober 2019

 

Närvarande:

Kjell Svensson, ordförande

Roland Setterberg

Göran Johansson

Patrik Ström

Annika Andersson, kansli

Thomas Preifelt, headgreenkeeper

Mia Enmark, sekreterare

 

§1           Mötets öppnande

 

Ordförande hälsar alla välkomna o förklarar mötet öppnat.

 

§2           Fastställande av dagordning

 

Dagordningen fastställdes.

 

§3           Val av justeringsman jämte ordförande o sekreterare.

 

Tre personer justerar varje styrelseprotokoll. Tjänstgörande ordförande, tjänstgörande sekreterare samt en person till. Förutom Kjell o Mia valdes Roland till justeringsman.

 

§4           Föregående protokoll

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

§5           Rapporter

a) Kansli

Arbete med diverse såsom årsfakturor till medlemmar samt förbereda och att uppdatera verksamheten för 2020.

I detta sammanhang diskuterades hallen/entrén och behovet av ett nytt golv. Ett första intryck är viktigt. Nuvarande golv är slitet, men har trots det hållit bra med tanke på att det lades in när klubbhuset var nytt. Annika har varit i kontakt med medlemmar som kan golv och som kan vara behjälpliga. Som tänkbar leverantör har kontakt tagits med Ivars färg i Henån. Frågan kommer att behandlas ytterligare när förslag på golv inklusive kostnad finnes.    

b) Banan  

Arbetet på banan fortskrider med bl.a. spolning av dränering. Det myckna regnandet gav så mycket vatten på 3.an, så att en bro låg och flöt. Avrinningen är åtgärdat.

Alla greener är luftade. Arbetet med att slå ned samt sparsamt glesa ur ruffarna pågår.

Negativt är att området mellan 1 och 18 blivit uppbökat och troligen har det varit vildsvin. Positivt är att de fram till nu inte återkommit. Återställning av platsen skall på börjas.

Thomas har börjat arbeta med en riskanalys enligt arbetsmiljöverkets krav. Som en del i detta har Ragnar har gått en arbetsmiljökurs. Riskanalysen inkluderar maskiner, banan samt säkerheten på banarbetare. Det senare speciellt aktualiserad på grund av den tragiska olyckan som nyligen inträffade på Barsebäck med en banarbetare. På banan ska det göras en analys så att arbetet där blir säkrare.                    

Det kommer att göras en översyn av markering på vägar där icke golfare promenerar med syfte att göra dessa medvetna om var de befinner sig och vilka risker som finns. Thomas kommer också att se över samt förbättra skyltning, så att det blir tydligare var nästa hål finns, t.ex. vid vissa hål.7,8 och 5.

c) Ekonomi

Fortsatt stabilt, men långsiktigt kan det vikande antalet medlemmar bli ett problem.

d) KO- mötet

Bra möte, som bl.and annat inkluderade tankar om verksamheten idag och framåt. Bra diskussioner

e) Restaurangen

Avtalet med En Bohuslänsk Deli är klar. Och därmed finns en krögare på Orust Golfklubb 2020. På önskan av vår nya partner har inköp av högtalare gjorts av Orust golfklubb. Restauratören ansvarar för driftvaran inklusive eventuella musikavgifter. Styrelsen godkände det nya restaurangavtalet.

f) Kontakt med kyrkan

Kyrkan arbetar med ett förslag på ett arrendekontrakt som ska gälla kyrkans mark mellan klubbhuset och kyrkogården över en tid på minimum 10 år. Därefter kan klubben gå vidare med Allmänna Arvsfonden.

g) Dag för julbordet är bestämt till den 13/12 på klubben kl 17.00

h) Övrigt

Bdgf´s höstmöte. Göran rapporterar. Svenska Golfförbundet gör en satsning på en digital golftidning. Det nya hcp-systemet är på plats 2020, Information av utbildning om detta kommer. Klubbar talar om sin situation bla om vildsvin. Verksamhetsinriktning på SGFs info/ seminarier att knyta ihop distrikten sker på Åby i november.

 

§6 Höstmötet 23 november 2019

       Dagordning klar.

a. verksamhetsplan 2020
Inga synpunkter.

b. Budget 2020
Inga synpunkter.

bI   Driftbudget
Inga synpunkter.

b.II   Investeringsbudget
Inga synpunkter.

c.     Motioner 
Inga inkomna

§7 Kommittéordförande 2020

Styrelsens kontaktpersoner får i uppdrag att till nästa möte kontakta kommittéordförande för att se över läget inför 2020. Viktigt då några ledamöter aviserat sin avgång.

§8 Svensk Golf 2020 (bilaga)

Tidskriften Svensk Golf upphör under år 2020 att ingå som en del av medlemsavgiften och det kommer att krävas att den medlem som fortsatt vill ha tidskriften tecknar eget abonnemang. Kjell informerar att den medlem som tecknar ett sådant abonnemang, så erhåller klubben en summa av 40kr per abonnemang av tidskriften Svensk Golf.

§9   Alkoholpolicy 

Styrelsen har fått en fråga om klubbens policy avseende alkohol. Klubbens policy avseende alkohol är tydligt och följer som gäller för Svenska golfförbundets och Riksidrottsförbundet. Detta inkluderar nolltolerans på banan.

 

§10   Ordförande avslutar mötet 

Vid pennan

Mia Enmark
Justeras av 

Kjell Svensson
Justeras av

Roland Setterberg
Justeras av