Protokoll nr 12 2019

Protokoll styrelsemöte 12/2019

Orust Golfklubb 1 Oktober 2019

 

Närvarande:

Kjell Svensson, ordförande

Göran Johansson

Patrik Ström

Annika Andersson, kansli

Mia Enmark, sekreterare

 

  • 1           tets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna o förklarar mötet öppnat.

 

  • 2           Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

 

  • 3           Val av justeringsman jämte ordförande o sekreterare.

Tre personer justerar varje styrelseprotokoll. Tjänstgörande ordförande, tjänstgörande sekreterare samt en person till. Förutom Kjell o Mia valdes Göran till justeringsman.

 

  • 4           Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

  • 5           Rapporter

a) Kansli

Personalresa i nästa vecka till Ekarnas GK samt Onsjö GK där de kommer att träffa bl.a. Ingvar.

Kansliet arbetar med att lägga in medlemsfakturering via mejl istället för post, däri sparas både miljö och pengar. Kansliet stänger på helgerna från och med nu, v 40.

Pris för musik i restaurang är framtagen men nu bordlägges detta med inväntan på nästa säsong. Medlemsantalet är fortsatt stabilt.

b) Banan

Mats gör sin sista arbetsdag den 24/10. Patrik ska påbörja utbildningen HGU högre greenkeeperutbildning 2019-2020. Planering för säsongen 2020 pågår.

c) Ekonomi

Genomgång, fortsatt stabil.

 

§6 Utkast verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplanen 2020 är uppdaterad och anpassad. Tillkommer gör golvet i entréplanet. Annika tittar på kostnadsförslag.

 

 

§7 Utkast budget 2020

Roland redovisar budget förslaget via telefon för styrelsen.

Styrelsen inväntar banbudget. Genomgång med i övrigt en uppdatering av siffror från 2019 till 2020.

 

§8 Bemanningsfrågan

 Sponsorkommittén

a) Anders avgår som ordförande och en tillsättning av ny behövs.
b) Valberedningen
Bengt och Klas vill avgå från valberedningen.

 

§9             Ansökan till Allmänna arvsfonden

Kyrkan tittar på olika lösningar av arrendeavtalet som innefattar både korthålsbanans mark samt marken där golfbilsgaraget ska ligga. Golfklubben är i behov av ett långt arrendeavtal när vi söker medel hos Allmänna Arvsfonden.

§10         Restaurangen 

Kjell fortsätter med förhandlingar angående restaurangen från 2020. En Bohuslänsk Deli från Ellös driver restaurangen resten av innevarande säsong.

§11         Svar på förslag om obligatorisk paus efter 9 hål
Diskussion i styrelsen.
Styrelsen sammanfattar ett svar. Ska man ändra på riktlijner för paus så är det en fråga för höstmöte/ vårmöte och inte styrelsen.

 §12         Nästa styrelsemöte 
28/10

 

§13         Avslutar
Ordförande avslutar mötet 

Vid pennan

Mia Enmark
Justeras av

Kjell Svensson  
Justeras av

Göran Johansson
Justeras av