Protokoll nr 1 2018/2019

Protokoll styrelsemöte 01/2018

Orust Golfklubb 11 december 2018

 

Närvarande:

Kjell Svensson, ordförande

Jessika Hallinger

Roland Setterberg

Patrik Ström

Annika Andersson, kansli

Mia Enmark

 

 • 1           tets öppnande

 

Ordförande hälsar alla välkomna o förklarar mötet öppnat.

 

 • 2           Fastställande av dagordning

 

Dagordningen fastställdes.

 

 • 3           Val av justeringsman jämte ordförande o sekreterare.

 

Tre personer justerar varje styrelseprotokoll. Tjänstgörande ordförande, tjänstgörande sekreterare samt en person till. Förutom Kjell o Mia valdes Jessika till justeringsman.

 

 • 4           Föregående protokoll

 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

 • 5 Rapporter

 

 1. a) kansli

Kansliet är julstängt från den 21 december till den 7 januari.

 

 1. b) Banan

Vintergreener gäller. Banpersonalen har semester.

 

 1. c) Ekonom

Oförändrat. Greenfeen för oktober var lågt men ändå högre än föregående

2017.

 

 1. d) Möte med kyrkan

Kjell har träffat Malin Brav från Svenska Kyrkan på Orust. Knattebanan är diskuterad. Malin Brav tar frågan vidare. Diskussionen fortsätter.

 

 1. e) Anmälningsläget verksamhetsseminarium

Kjell, Annika och Nina är anmälda. Eventuellt anmäler sig även Roland, Jessica och Patrik.

 

 1. f) Övrigt

Avloppslukten är åtgärdad.

 

 • 6   Val av kommittéordförande 2019
 1. a) Tävlings-, handicap- och regelkommittén

Christine Lindeberg

 

 1. b) Bankommittén

Jan Wallgren

 

 1. c) Sponsorkommittén

Anders Börjeson

 

 1. d) Juniorkommittén

Bordlades

 

 1. e) Damkommittén

Lisbeth Andersson

 

 1. f) Herrkommittén

Bordlades

 

 1. g) Orustseniorkommittén

Barbro Rendahl

 

 1. h) Medlemskommittén

Mona Bodin

 

 • 7 Ansökan till allmänna arvsfonden

Lite frågor har tillkommit som ska ses över. Styrelsens ledamöter ombeds läsa igenom utkastet till ansökan.Justeringar eller tillägg i ansökan senast 31 december till Roland. Uppdaterad ansökan behandlas vid styrelsens januarimöte.

 

 • 9 Övriga frågor

Säsongen för tävlingar gör att toaletterna behöver vara tillgängliga hela säsongen.

Pågående säsongsavtal bör utvidgas så det matchar säsongens tävlingsutbud.

 

Greenfee 2019 diskuterades. Annika utarbetar förlag som styrelsen kan besluta om vid januarimötet.

 

 • 10 Nästa styrelsemöte    

15 januari kl 18

 

 • 14         Avslutar

 

Ordförande avslutar mötet

 

 

Vid pennan

 

Mia Enmark

Justeras av

 

 

Kjell Svensson

Justeras av

 

 

Jessika Hallinger

Justeras av