Välkommen på höstmöte 2018

Välkommen till klubbens höstmöte lördag den 17 november 2018 klockan 14.00 i klubbhuset.

Från kl. 13.30 serveras kaffe.

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.
 6. Val av
  a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
  b. halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
  c. 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år och med för dem fastställd turordning. 
  d. 1 eller 2 revisorer med eller utan suppleanter för en tid av 1 år.
  e. 2 ledamöter i valberedningen, av vilka 1 skall utses till ordförande.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 10. Övriga frågor.

 

 

Kommentarer