Kallelse och bilagor

Kallelse till allmänt höstmöte 11 november 2017

Lördagen den 11 november 2017 kl. 14.00 i klubbhuset på Orust Golfklubb

Från klockan 13.30 serveras kaffe till alla deltagare i mötet.

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.
 6. Val av
 7. a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år;
 8. b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
 9. c) två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år och med för dem fastställd turordning;
 10. d) en eller två revisorer med eller utan suppleanter för en tid av ett år. I detta val får ej styrelsen delta;
 11. e) ombud till BDGF-möte för en tid av ett år.
 12. f) val av ordförande och en ledamot till valberedningen
 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 14. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter och medlemslån.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Övriga frågor.

 

Motioner till höstmötet 2017 ska vara kansliet tillhanda senast den 7 oktober 2017.

 

Kommentarer