Kallelse Höstmöte 19 november 2016 kl 14.00

Kallelse till allmänt höstmöte 19 nov 2016
Lördagen den 19 november 2016 kl. 14.00 i klubbhuset på Orust Golfklubb
 
Vi bjuder på kaffe från kl 13.30
 
Föredragningslista
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
protokollet.
6. Val av
a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år;
b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år och med för dem fastställd turordning;
d) en eller två revisorer med eller utan suppleanter för en tid av ett år. I detta val får ej
styrelsen delta;
e) ombud till BDGF-möte för en tid av ett år.
f) val av ordförande och en ledamot till valberedningen
7. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och
räkenskapsåret.
8. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter och medlemslån.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Övriga frågor.
 
STYRELSEN HÄLSAR ALLA MEDLEMMAR VÄLKOMNA!

Kommentarer