Höstmöte 2022

Härmed kallas alla medlemmar i Orust GK till höstmöte, lördag den 19 november 2022 klockan 14.00 i klubbhuset.

Dagordning enligt nedan.

Bifogade handlingar med detta nyhetsbrev:
Valberedningens förslag, Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2023, Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2023 och Styrelsens förslag till budget för 2023.

Kaffe kommer att serveras från klockan 13.30.

Varmt välkomna!
/Styrelsen

Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.
6. Val av
a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
b. halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c. 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år och med för dem fastställd turordning.
d. 1 eller 2 revisorer med eller utan suppleanter för en tid av 1 år.
e. 2 ledamöter i valberedningen, av vilka 1 skall utses till ordförande.
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
8. Fastställande av medlemsavgifter
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
10. Övriga frågor.

Kommentarer

Fler artiklar