Bankommittén

Det åligger kommittén att:
- upprätta långtidsplan för banans kort- och långsiktiga
  utveckling. En reviderad sådan skall årligen tillställas
  styrelsen
- i samråd med greenkeepern upprätta planer för framtida
  maskininvesteringar. En årlig sådan skall årligen till-
  ställas styrelsen
- i samråd med greenkeepern upprätta årlig budget
- svara för att banan ständigt är markerad enligt SGF:s
  regler
- tillsammans med TK utfärda lokala regler, ban-
  markeringar och bestämmelser i den utsträckning som
  dessa har anknytning till BK:s ansvarsområden
- hålla sig á jour med maskinparkens kondition
- hålla kontakt med SGF:s bansektion och ta del av 
  dess information
- att i samråd med greenkeepern besluta om in-
  skränkningar i det normala användandet av banan. Detta
  avser endast längre stopp. Beslut om tillfälliga av-
  stängningar p.g.a. arbeten eller som skyddsåtgärder
  tas av greenkeepern.

 

Bankommittén består av:

Ordförande Björn Gimbringer  +46767983642 björngimbringer@gmail.com
       
Ledamot Johan Kilberg    
Ledamot Roger Hultgren    
Ledamot Lars Conradsson    
Ledamot Frank Fredriksson    
Ledamot Peter Hallinger    
Adjungerade Birger Lagerström    
Adjungerade Annika Andersson    
Adjungerade Thomas Preifelt