Stadgar

-- --

Stadgar för ORUST GOLFKLUBB, som är en ideell förening, stiftad den
30 maj 1981 och med hemort i Ellös, Orust.

Stadgarna antogs av styrelsen den 30 maj 1981.
Stadgarna fastställdes av årsmötet den 25 oktober 1985.
Stadgarna ändrades av årsmötena den 28 mars 1987, 18 november 1989,
27 november 1993, 30 mars 1996, 15 november 2008, 24 mars 2012, 22 nov 2014 och 17 mars 2018.

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

Definition

Idrott är en fysisk aktivitet, som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla
och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde." (Gällande från Riksidrottsmötet 1993).


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 • 1 ÄNDAMÅL
  Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.
 • 2 SAMMANSÄTTNING
  Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.
 • 3 TILLHÖRIGHET M.M.
  Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Bohuslän-Dals Golfdistriktsförbund (BDGF) samt Bohuslän-Dals Idrottsförbund (BDIF)

  Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av
  Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS), BDGF:s styrelse eller BDIF:s styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna dessa organ begärda uppgifter.
 • 4 BESLUTANDE ORGAN
  Golfklubbens beslutande organ är de allmänna medlemsmötena - Vårmötet, Höst mötet och Extra Allmänt Medlemsmöte - samt styrelsen.
  De allmänna medlemsmötena är klubbens högsta beslutande organ.

  § 5 FIRMATECKNING
  Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person.
 • 6 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
  Golfklubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från klubbens Höstmöte till Höstmötet påföljande år.

  § 7 STADGETOLKNING
  Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande, som inte är förutsatt i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande allmänna medlemsmöte eller i trängande fall av styrelsen.
 • 8 STADGEÄNDRING
  För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
  Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.
 • 9 UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN
  För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
  I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.

  Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.
 • 9 a FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR

  Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

 • 10 MEDLEMSKAP

  Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den, till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.
  Ansökan om medlemskap för avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas, att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan för också avslås, om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket eller motsvarande regel i tidigare stadgar och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna, som föranlett utträdet.
  Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och anges vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar, om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom 3 dagar skriftligen avsändas till den, som fått avslag på sin ansökan.
  Genom beslut av allmänt medlemsmöte kan person, på förslag av styrelsen, kallas till hedersmedlem i golfklubben. Hedersmedlem är befriad från skyldigheten att betala avgifter och medlemslån.

  § 11 UTTRÄDE
  Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.
  Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom.
  Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.
 • 12 UTESLUTNING
  Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning.
  Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.
  Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

  I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt
  15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

  § 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

  Medlem i golfklubben
  * har rätt att delta i sammankomster, som anordnas för medlemmarna,
  * har rätt till information om klubbens verksamhet,
  * skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån,
  * har efter utträde eller uteslutning ur klubben rätt till återbetalning av lån till klubben senast ett år efter utträdet,
  * skall följa klubbens stadgar och de beslut, som fattats av klubbens organ samt följa de i 3 § nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut.

Medlem i golfklubben
* får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet, som följer av medlemskapet,
* skall betala de avgifter, som beslutas av klubben.
* skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor, som beslutas av klubben,
* har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

 • 14 DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

  Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former, som är vedertagna inom idrotten.
  Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser, som utfärdats av SGF.


  VÅRMÖTE, HÖSTMÖTE OCH EXTRA ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE
 • 15 TIDPUNKTER OCH KALLELSE

  Vårmöte och Höstmöte skall äga rum varje år. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötena.
  Vårmötet skall hållas under mars månad och Höstmötet under november månad. Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast 2 veckor före Vår- respektive Höstmötet sändas till medlemmarna och anslås på klubbens anslagstavla.

  Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt revisorernas berättelse skall senast 2 veckor före Vårmötet sändas till medlemmarna, finnas anslagna i klubbhuset samt tillhandahållas på mötet.

  Verksamhetsplan med budgetförslag och valberedningens förslag skall senast 2 veckor före Höstmötet sändas till medlemmarna, finnas anslagna i klubbhuset samt tillhandahållas på mötet.

  Styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall till såväl
  Vår- som Höstmötet senast 2 veckor före mötet sändas till medlemmarna, finnas anslagna i klubbhuset och tillhandahållas på mötet.


  § 16 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV VÅRMÖTET OCH HÖSTMÖTET

  Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av Vår- och Höstmötet.
  Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 5 veckor före det aktuella mötet.

  § 17 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

  Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.
  Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.

  Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

  Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

 • 18 BESLUTFÖRHET

  Allmänt medlemsmöte är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

  § 19 BESLUT OCH OMRÖSTNING

  Beslut skall fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering), om sådan begärs. Beslut efter endast jarop är fattat med acklamation.

  Beslut enligt 8 och 9 § skall avgöras med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
  Beslut avseende val skall avgöras så att den/de väljs, som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).
  Övriga beslut skall avgöras så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).
  Omröstning skall ske öppet, dock att val skall ske slutet.
  Vid omröstning, som ej avser val, skall gälla, vid lika röstetal, det förslag, som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är mötets ordförande inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val skall, i händelse av lika röstetal, lotten avgöra. Beslut skall bekräftas med klubbslag.

  § 20 VALBARHET
  Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i klubben.
  Klubben skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning, att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås.
 • 21 ÄRENDEN VID ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE

  Vid allmänt medlemsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.

Dessutom skall behandlas och protokollföras:

Vid Vårmötet

6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b. Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över-
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Övriga frågor.

Vid Höstmötet

6 Val av
a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
b. halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c. 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år och med för dem fastställd turordning.
d. 1 eller 2 revisorer med eller utan suppleanter för en tid av 1 år.
I detta val får styrelsen ej delta.
e. 2 ledamöter i valberedningen, av vilka 1 skall utses till ordförande.  
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
8. Fastställande av medlemsavgifter
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-
och räkenskapsåret.
10.Övriga frågor. Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk
betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast, om ärendet
angivits i kallelsen till mötet.

 • 22 EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om

1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar
skriftligen begär det och anger skälen för begäran,

 1. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal
  som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller

  3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast
7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17, 18 och 19.


 • 23 BOLAG

Därest golfklubben är ägare av ett bolag skall bolags stämma hållas i anslutning till golfklubbens vårmöte. Närvarande klubbmedlemmar utgör bolagsstämmomän. Bolagsstyrelsens majoritet skall bestå av ledamöter i golfklubbens styrelse.


VALBEREDNING

 • 24 SAMMANSÄTTNING OCH ÅLIGGANDEN

Valberedningen skall bestå av ordförande och 2 övriga ledamöter, helst en kvinna och en man, av vilka årsmötet väljer ordförande och 1 ledamot. Styrelsen skall utse 1 ledamot.

Olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Valberedningen skall sammanträda på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Valberedningen skall senast 4 veckor före Höstmötet till styrelsen överlämna sitt förslag att utsändas med möteshandlingarna.


REVISION

§ 25 REVISION

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

STYRELSE

 • 26 SAMMANSÄTTNING

  Styrelsen skall bestå av ordförande och 4 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen skall utse inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare, som behövs.
  Styrelsen skall utse ordförande i de kommittéer den finner nödvändiga för verksamheten. Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av Höstmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av höstmötet fastställda turordningen för tiden t.o.m. nästföljande Höstmöte, då ny ledamot väljes för återstående tid.
 • 27 ÅLIGGANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för överordnade och dessa stadgar - svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

* tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;
* verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget; * med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben;
* ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;
* lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;
* förbereda årsmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete.
Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.


 • 28 KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden, som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför, när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Skall beslut fattas i andra ärenden än de, som angivits i kallelsen, skall samtliga styrelseledamöter lämna sitt medgivande till detta.
För alla beslut krävs, att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Vid lika röstetal gäller det förslag, som biträds av ordföranden.
Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta, att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
Protokoll skall föras i nummerföljd.

 • 29 ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTSRÄTTEN

  Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem i klubben eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.