logo

KALLELSE TILL KLUBBENS HÖSTMÖTE DEN 28 NOVEMBER

Foto: Björn Gadd

Foto: Björn Gadd

Välkommen till klubbens höstmöte lördag den 28 november 2020, klockan 14.00 i klubbhuset.

Med hänsyn till rådande pandemi och de riktlinjer och råd som Folkhälsomyndigheten utfärdat kommer sittningen vid klubbmötet att vara sådan att social distans vidmakthålls. Eftersom lokalen är begränsad vill vi gärna erinra om möjligheten att lämna skriftlig fullmakt till annan medlem som kan företräda dig vid höstmötet.

Handlingar till höstmötet kommer att mailas ut till klubbens medlemmar två veckor före mötet.

 

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.
 6. Val av 
  a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år. 
  b. halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år 
  c. 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år och med för dem fastställd turordning.  
  d. 1 eller 2 revisorer med eller utan suppleanter för en tid av 1 år. 
  e. 2 ledamöter i valberedningen, av vilka 1 skall utses till ordförande.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 10. Övriga frågor.

Motioner som ska behandlas vid höstmötet ska vara kansliet tillhanda senast den 23 oktober 2020.

 

Jan Wallgren har avlidit

Jan Wallgren, initiativtagare till Orust Golfklubb, har efter en tids sjukdom avlidit.

Det var Jan som såg möjligheten att bygga en golfbana på ängarna runt Morlanda kyrka. Utan hans stora engagemang och framsynthet hade vi dag inte haft vår högt skattade golfbana. Genom alla år var Jan en drivande kraft för klubbens och banans fortsatta utveckling, idérik och med en tydlig vision om hur golfen på Orust kunde och borde utvecklas.

Det var med stor sorg vi mottog beskedet om att Jan avlidit. Men hans skapelse lever vidare. Tack Jan för dina mångåriga och uppoffrande insatser för klubben.

Styrelsen

 

På gång i Bankommittén

Tack vare ett generöst bidrag från Annie och Jon Thorburn kommer vi under hösten att plantera nya träd på flera ställen.  Det är vår bedömning att planteringarna kommer att öka säkerheten samt förstärka de aktuella hålens inramning och karaktär. Utsatta käppar på hål 1/18, 2/17 och 12  visar var träden kommer att planteras. Trädslagen blir samma som förut: poppel, oxel samt fruktträd. 

BK har under året  funderat en hel del kring frågan hur vi kan förbättra det mindre lyckade hål 7, som idag spelas uppför mot en blind greenyta. Vi har lyft blicken och sneglar upp mot berget direkt höger om dagens tee. Det är onekligen en spännande tanke att flytta upp teerna och för att kunna bedöma om det är möjligt kommer vi som ett första steg låta ta ner 55 träd längs hålets högersida. Oavsett om visionen om uppflyttade teer kan genomföras eller ej så kommer avverkningen innebära ett vackrare hål. Högersidan känns idag stängd. Man ser inte skogen för alla träd... En avverkning skulle ta fram sluttningen och berget samt skynda på spelet då det letas en del i området. Avverkningen är möjlig till en rimlig kostnad tack vare ett generöst (återigen) bemötande från Annie och Jon Thorburn. Tack! Avslutningsvis: Slut ögonen, förflytta dig till berget ovanför dagens tee och föreställ dig att du från en upphöjd tee, utan risk att träffas av sneda slag, från nära håll, kan följa och se vad som händer på green 6 och 15 medan du väntar på att få spela hål 7 mot en synlig greenyta. Vi tror att att detta kan bli ett ordentligt ansiktslyft för denna del av banan. Vi börjar med att ta ner träden…

Det kommer att hända lite saker runt dammen på hål 12. Trädplantering kommer att ske vänster om dammen för ökad säkerhet mot väg. Fairway, som redan har breddats något åt vänster vid 150-pinnen, kommer att breddas ytterligare men åt höger där kullarna höger om dammen kommer att tas bort.  På hål 8 kommer stigen ut på berget att rensas för att möjliggöra fri sikt för ökad säkerhet vid utslag. På hål 14 kommer vi att ta ner det sly som växer vid pumphuset. Det skall synas att vår bana ligger vid vackra Malö strömmar. De gamla vindpinade träden kommer att sparas. 

På önskelistan när ekonomin tillåter 

Ombyggnation av green 17 - Denna green blir extremt blöt på hösten vilket gör den mycket svårskött. BK har arbetat med frågan sedan i våras och har kommit fram till att greenen skall ligga på samma plats som dagens befintliga green. Greenen kommer att höjas upp något och kullarna kommer att införlivas i greenområdet. Vägen strax före greenen kommer att ligga kvar men förses med “finare” material och vägbankarna skall hållas trimmade. Det är BK:s bedömning att båda dessa beslut innebär att ombyggnationen beräknas kunna genomföras till en lägre kostnad än om vi hade flyttat greenen till annat plats. Att det blir billigare är dock inte anledningen till att vi vill utnyttja samma läge. Vi tror helt enkelt att nuvarande plats är den bästa. 

Våra fairways behöver mer kärlek. Åtgärderna stavas enligt Thomas luftning, dressning, hjälpsådd och bevattning. Fairways får gärna bli bruna och hårda på sommaren då vi vill ha linkskaraktär på banan men det måste komma nytt gräs under växtsäsongen. Fairways behöver bli jämnare; det finns helt enkelt för många ställen där bollen inte ligger bra. Många undrar över varför fairways inte är bättre på de hål där vi har fairwaybevattning. Svaret är att bevattningsstamledningen inte har tillräcklig kapacitet för bevattning av både greener och fairways och att greenerna då måste prioriteras. Åtgärder för att råda bot på detta återfinns i vår långsiktiga plan. 

Vi ser också behov av att så småningom anlägga ny dränstamledning mellan hål 1 och 18 för att ta ta hand om vatten  från rangen. Den nya ledning kommer att kopplas samman med dräneringen från fairwaybunkrarna. Åtgärden kommer att förlänga spelsäsongen.

Övrigt

Vi arbetar vidare med övergången till hektometersystemet (siffertees). Detta arbete har tillfälligt bromsat in efter att vi har satt oss in i SGF:s ganska komplicerade regler för mätpunkter. Syftet med denna tänkta förändring är att bättre anpassa banan efter spelares förmågor och låta spelskicklighet och dagsform avgöra val av tee. Kortfattat kan vi säga att det idag är för liten skillnad mellan gul och blå tee samt det finns ett par hål som är för långa från röd tee. Situationen runt orange tee behöver också ses över på ett grundligt sätt. Vi har kontakt med SGF i frågan för att hantera detta på ett klokt sätt.

Vi kommer också att arbeta vidare med att utveckla greenområdena. Vi är nöjda med försöket med avrinningsytor på vissa hål enligt principen att rullande boll skall stanna i avrinningen för att möjliggöra putt tillbaka mot green. Vår tanke är att det det skall bli enklare, vackrare och mer intressant för alla. För att det skall blir riktigt bra behövs mer dressning.

Till sist ett klargörande: Frågor om banskötsel besvaras av Thomas. Frågor om banans utformning och dess utveckling besvaras av BK. Vi jobbar nära men håller rågången fri. Både Thomas och BK har principen att alla som inkommer med frågor och funderingar skriftligen får skriftliga svar. 

Hör gärna av dig! 

Björn Gimbringer
Ordförande BK

Tack för en fin OS-säsong 2020!

Trots Corona kunde vi spela 10 måndagstävlingar under 2020. Vi är glada att så många (113 personer) deltagit i våra tävlingar. Normalt har ca 45-50 deltagit varje vecka, och fler vid lagtävlingarna. Säsongens lottade scramble spelades i strålande väder med många glada OS-seniorer med.

Tyvärr kunde vi inte ha någon avslutningsfest med prisutdelning mm. Presentkort har dock utdelats för säsongens tävlingar, Årets Golfare och Eclectictävlingen. Birdielotteriet utgick i år, men de fina strandfåglarna finns kvar till nästa år – då vi hoppas kunna spela hela säsongen.

Stort Grattis till pristagare i Årets Golfare!
(De som hade samlat mest poäng i resp. klass i de individuella tävlingarna)

Årets Golfare 18-håls tävlingar:
Klass A: Leif Norlin
Klass B: Lennart Tornell
Klass C: Carl-Axel Ericson

Årets Golfare 9 hålstävlingar:
Monica Forsberg

Grattis till pristagarna i OS-Eclectictävling 2020
(Running eclectic i tre klasser)
I Eclectictävlingen delades presentkort i Stigs shop (till ett ansenligt värde) ut till de bästa från gul tee, herrar röd tee och damer röd tee. Alla som fullföljt fick pris! Se pdf.

Tack alla för den här säsongen!

OS- kommittén/ Barbro Rendahl

OS kommittén 2021?

Kommittén behöver förstärkning eftersom några nu lämnar.  Att arbeta i kommittén kan vara roligt, stimulerande och ett bra sätt att komma in klubben. Är du nybliven pensionär eller ny i klubben, så är det här kanske något för dig? Eftersom det redan är många män i kommittén så välkomnar vi särskilt hugade kvinnor att höra av sig till Anders Lind tel:0706274400 eller anders.g.lind@hotmail.com.

 

 

 

Tävlingskommittén

Tack alla ni som deltog i Funktionärsgolfen och
Grattis till Margareta Ygge som spelade hem vinsten som var 50% avdrag på nästa års spelavgift.

Många fina priser delades ut och vi är tacksamma för att ni ställer och för klubben! 


Tävlingsåret går mot sitt slut och vi kan glädja oss åt rekordstort deltagande i de klubbtävlingar vi kunnat genomföra efter halvårsskiftet. Nu återstår hummergolfen som även den är fulltecknad med råge. Tävlingskommittén kommer nu att utvärdera året och utarbeta tävlingsprogram för 2021 efter samråd med BDGF. 

För att kunna genomföra klubbtävlingar behövs frivilliga  som efter utbildning  känner sig trygga i att vara tävlingsledare. Tävlingskommittén vill därför bli större i antal. Du som är nyfiken på hur man arrangerar och genomför tävling är hjärtligt välkommen att höra av dig med ett mail till info@orustgk.se med uppgifter om namn, telefonnummer och mailadress så blir du kontaktad. Vi utlovar att det får ta tid, du får gå bredvid och du får den utbildning du behöver. Inga förkunskaper behövs men du ska gilla golf och kunna avsätta lite tid. Välkommen med din anmälan.

Tävlingskommittén

Banrapport Oktober

Nu börjar hösten göra sig rejält påmind med mörkare morgnar. Däremot är det fortfarande relativt varmt och gräset växer fortfarande kraftigt. Mycket fukt i marken och dagg som hänger kvar länge gör att sjukdomstrycket ökar. I september fick vi en ökning av dollarspot-angrepp och det kan ha att göra med att vi fortfarande har ett thatch-lager med inte helt förmultnade växtdelar i de översta 5 centimetrarna av växtlagret. Det enda som hjälper mot detta är luftning. Med tanke på det speltryck som har varit på banan i år så har vi inte kunnat lufta så mycket som vi skulle ha velat göra. I oktober kommer vi att göra ytterligare en luftning med pinnar som kommer att gå djupare än vad vi har gjort tidigare då vi känner att vi vill komma ner djupare med vårt rotsystem. Det kommer förhoppningsvis göra att våra greener kommer att bli mindre känsliga för uttorkning. För att kunna lufta med mindre påverkan på spelet än förra hösten och den kalla våren som vi hade så kommer vi att använda tunnare pinnar så att hålen går igen snabbare i ytan.

I år har vi inte längre tillgång till så många svampbekämpningsmedel som tidigare och det gäller att sätta in angreppen mot svampen vid rätt tidpunkt. Vi har bara ett medel som har effekt mot dollarspots och det medlet får endast sprutas en gång per år för att förhindra resistens hos svampen. Men vi försöker att hitta sätt att motverka dessa fläckar mekaniskt genom att välta och med rätt tillgång till kväve och järn i plantan så ska det bli ännu bättre. I år tycker vi att det ändå är något bättre än förra säsongen men vår kamp fortsätter.

Nu börjar istället det rosa snömöglet att dyka upp i fläckar här och där. Det tycker ni säkert låter jättekonstigt då det inte har kommit någon snö ännu. Men namnet kommer sig av att det är en släkting till det snömögel som oftast kommer under en längre tid av snötäckta greener och som visar sig som stora gråa fläckar när snön försvinner.

Som tur är har vi inte haft så många vintrar med snö de senaste åren. Det kanske är på grund av klimatförändringar men man ska aldrig säga aldrig. 17 november 1995 är fortfarande ett datum som många minns. Då var det snöstorm och Västsverige fick uppemot 40 centimeter snö på en natt. Min känsla är dock att vintrarna kommer senare nuförtiden.

Vi kommer att dressa greenerna med sand minst en gång till under hösten men vädret behöver vara torrt utan risk för regnskurar. Sanden behöver torka innan det går att sprida ut den med dressnät. Så fort vi har en lämplig dag kommer vi att påbörja arbetet.

På fredag v 41 kommer vår säsongspersonal att ta vinterledigt och det kommer att innebära att vi kommer att klippa avsevärt mindre än tidigare. Men från vecka 42 så skall det också bli kallare än tidigare vilket gör att växtligheten förhoppningsvis kommer att avta. Vi har startat med de trädplanteringar som har föreslagits av bankommitten och kommer att bli klara med en plantering mellan hål 1 och 18 under vecka 41 och en plantering mellan hål 2 och 17. Där kommer att planteras två sorters äppleträd och dessa nyplanteringar som har tre stycken stödstolpar runt omkring skall hanteras som mark under arbete vilket innebär att du får droppa bollen utan pliktslag. Vi fortsätter att plantera vecka 42 och då är det vänster sida på hål nummer 12 som skall få nya oxlar. Flera av de oxlar som står i det området idag kommer att hamlas. Det gör man genom att skära bort stora delar av grenverket och de kommer att se ut som telefonstolpar men det kommer att komma nya skott och grenar på dessa träd.

Senare under oktober kommer jobbet med att spola dräneringar, sätta brunnar och laga gamla dräneringar att påbörjas för att göra hela banan mer spelbar under vintern. Vi satsar på att hålla öppna greener så länge de inte är vita av frost eller har snötäcke. Precis som förra säsongen alltså. Vi vet att det inte gynnar nedbrytningen av det översta lagret av gamla växtdelar med vinterspel men vi lägger om luftningsarbetet till att jobba mer med tunna pinnar och pipor som påverkar spelet mindre.

Nu när gräset går in i ett läge med mycket mindre växtlighet blir det också mycket känsligare för slitage. Därför vill vi påminna om att det inte är tillåtet att dra vagnar mellan green och bunker. Även om det blir en omväg så hoppas vi att ni förstår att om vi skall kunna hålla banan öppen vintertid så måste ni hjälpa oss i banpersonalen att göra vad ni kan. Så fortsätt också att laga nedslagsmärken, lägg tillbaka uppslagen torv och kratta efter i bunkrarna.

Om ni har frågor om skötsel av banan så får ni gärna kontakta mig så ska jag försöka förklara varför vi måste göra olika åtgärder vid olika tidpunkter.

Antingen lämnar ni era frågor till kansliet eller så mailar ni mig på greenkeeper@orustgk.se så ska jag försöka svara så fort jag kan.

Vi hoppas på fortsatt gott samarbete med er som spelar framöver.

Thomas Preifelt med personal

Fina bilder från banarbetaren Björn Gadd