logo

Höstmöte med Orust Golfklubb den 20 november 2021, kl 14.00

Härmed kallas alla medlemmar i Orust GK till höstmöte, lördag den 20 november 2021 klockan 14.00 i klubbhuset. Dagordning enligt nedan.

Bifogade handlingar med detta nyhetsbrev: Dagordning, Valberedningens förslag, Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2022, Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022, Styrelsens förslag till budget för 2022, Styrelsens förslag till investeringsbudget 2022 (med bl.a. förslag till ny tee 7), samt Motion angående fredagsgolfen.

 /Styrelsen

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.
 6. Val av
  a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år.
  b. halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  c. 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år och med för dem fastställd turordning.
  d. 1 eller 2 revisorer med eller utan suppleanter för en tid av 1 år.
  e. 2 ledamöter i valberedningen, av vilka 1 skall utses till ordförande.  
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8. Fastställande av medlemsavgifter
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-
  och räkenskapsåret.
 10. Övriga frågor.

BK informerar

BK har i snart två års tid hållit er uppdaterade om projekt tee 7. Genomförda åtgärder har syftat till att visa vad vi vill åstadkomma. För de sista delarna behöver du använda din föreställningsförmåga. Föreställ dig hålet med ett nytt sidovattenhinder och avjämnat område mellan tee och green. Föreställ dig att du på väg ner från hål 15 ser spelare slå ut från den nya övre grästeen. Föreställ dig att du från den nya teen kan följa spelet på green 6 och 15. Glöm inte att föreställa dig att du kommer att kunna se bollen gå i hål nästa gång du gör en HIO på hålet :)

BK har peggat upp bollen. Nu är det upp till oss medlemmar att sätta den i spel. Om någon av er missade informationen från det förra nyhetsbrevet så kommer en ny chans här nedan.


Projektbeskrivning Tee 7

 • Grästee om 40*7 meter. Bakre och främre del skiljs åt med liten slänt. Samtliga teer ryms.
 • Körbar grusväg ca 50 meter
 • Avjämnat spelbart område mellan tee och green. Stubbar avlägsnas. Grov sand tillförs och sedan sådd - klippning som semiruff.
 • Nytt sidovattenhinder längs högersidan
 • Stubbar höger kort green fräses bort och området ges högre finish

(Befintlig nedre tee utgör nollpunkt för bildens höjdangivelser)

Säkerheten förbättras avsevärt genom att området dras isär. Spelare som väntar på att spela röd tee 7 är idag utsatta för inspel mot green 6. Puttning mot vänsterflagga på green 15 kan inte ske samtidigt som utslag på hål 7. Från den nya teen kan vi se vad som händer på green 6 och green 15, vilket förhöjer upplevelsen. Åtgärden att öppna upp stängd högersida har frilagt vacker natur och gett mer ljus och luft till greenen, som numera har god växtlighet - även i högerkant (!). Stubbarna till höger om greenen är bortfrästa och ersätta av kullar. Direkt under och framför tee finns en utmärkt plats för en bänk där vi kan vänta säkert -i söderläge undan för kalla vindar och snedslag. Bra plats för en fika i golfmiljö också om du inte spelar.

“Skall vi verkligen ha en backe till?” Vår bana har en varierad topografi. Hål 14 spelas 11 meter uppför och backen från green 14 till tee 15 är 16,5 höjdmeter. Hål 15 spelas 14,5 meter utför. Backen efter hål 17 är 13 höjdmeter. Beslutar vi medlemmar att flytta upp spelet blir det en backe till om ca 8 höjdmeter, vilket är betydligt mindre än flera andra på banan och till skillnad från övriga backar så har vi möjlighet att parkera vagn och bag och endast ta med oss en eller två klubbor upp. Notera att grästeen kommer att ligga ca 1,5 meter under befintlig provisorisk tee. Rondtiderna påverkas inte nämnvärt. Det blir några steg till att gå men inte mer väntan eftersom alla går samma väg. Den förbättrade säkerheten skyndar också på spelet. Det blir heller inget letande i färdigställt mellanområde.

Återstående beräknad kostnad uppgår till 370.000 kr (Hela kostnaden 406.000 kr). Eget och till viss del ideellt arbete samt välvilligt inställd markägare håller nere kostnaderna. Vi har fast pris på allt externt arbete och vi har även tagit höjd för oförutsedda utgifter. Bankommitténs slutsats och rekommendation är att vi flyttar upp teerna. Vår banarkitekt Lars Andreasson blev mycket förtjust när han på plats fick se hur vi tänkte kring hålet. Hans samlade omdöme löd: “Ett stort lyft för hålet och för hela banan”.

Det är vår förhoppning att vi medlemmar är av samma uppfattning när frågan kommer att avgöras på årets höstmöte.

Från kansliet

Bild från idag 211102

Bild från idag 211102

I månadsskiftet nov/dec kommer faktureringen av årsavgifterna för 2022 att skickas ut via mail till alla medlemmar. 

Vi vill påminna er om att eventuella ändringar på medlemsskap för 2022 skall meddelas snarast eller senast 21 november.

Vi har öppet i kansliet tis-tors mellan 10-14 för besök och telefon.

Annika & Nina

Banrapport november 2021

Vi har fortfarande lite tillväxt på banan vilket gör att vi fortfarande måste klippa men inte lika ofta som tidigare. Vi är tre som jobbar på banan och det är ändå ganska mycket som behöver göras på banan. I år har vi fått extra tilldelning för att dressa fairways nu på hösten så det arbetet kommer att fortgå när det passar. Vi kommer att prioritera de fairways som vi tycker är extra blöta och lägga mer sand på dessa. Dräneringarna kommer att spolas under de närmaste veckorna för att hålla banan så torr som möjligt. Det är också därför vi sänker vattennivåerna i dammarna på hösten.

Vi har problem med utfällningar av järn i dräneringsrören och dessa sätter igen dräneringarna, därför måste vi spola varje höst. Vi kommer att röja sly och träd mellan hål 17 och Driving range. Vi kommer också att ta bort en del träd och buskar på åkerholmen på hål 4 för att man vid inspel ska kunna se flaggan. Övriga arbeten blir att trimma en del träd vid tee för att vi ska kunna använda hela teeytan. Maskinerna behöver såklart ses över och slipas och det blir lite utbildningar under hösten.

Under hösten kommer vi att fortsätta med att dränera en del ytor som är blöta och fortsätta att sätta brunnar för avrinning där vi vet att det brukar samlas mycket vatten. Vi har också planer på att lägga ut jord på vägen vid hål 9 och så.

Greenerna kommer att dressas en gång till den här säsongen och då lägger vi på lite mer än vanligt. Vi kommer också att lufta greenerna en gång till.

Vi vet inte hur det blir med vinter och snö den här vintern men vi kommer att sätta ut stolpar vid greenerna för att kunna spärra av greenerna om det blir mycket snö. Var snälla och sätt tillbaka dem om ni behöver flytta på dem.

Snömögel är gräsets största fiende under höst och vinter. Det är inte ens nödvändigt att det finns snö, för att det ska komma utbrott av de här svamparna. Men blir det snö så är de mer aggressiva. Vi jobbar långsiktigt med att så in nya sorter av krypven som är framtagna för att klara dessa sjukdomar bättre och vi tycker att vi kan se ett bra resultat av våra ansträngningar. En stor anledning till detta är vår nya såmaskin som vi också kan använda på tee och fairways.  Andelen krypven i våra greener har ökat markant de senaste åren. Det beror dels på att de nya arterna är väldigt lätta att så in och görs det på rätt sätt så finns det stora chanser att bli kvitt vitgröen i ännu större omfattning.

Nu kommer en tid då det kommer att bli blötare i marken.
Då är det ännu viktigare att ni hjälper oss med att lägga tillbaka uppslagna torvor, laga nedslagsmärken, kratta i bunkrarna efter er och gå inte mellan bunker och green.

Fortsätt att hjälpa oss att göra banan fantastisk!

Om ni har frågor om skötsel av banan så får ni gärna kontakta mig så ska jag försöka förklara varför vi måste göra olika åtgärder vid olika tidpunkter.

Antingen lämnar ni era frågor till kansliet eller så mailar ni mig på greenkeeper@orustgk.se så ska jag försöka svara så fort jag kan.

Vi hoppas på fortsatt gott samarbete med er som spelar framöver.

Thomas Preifelt med personal