logo

KALLELSE OCH DAGORDNING

Vårmöte 2021 med Orust Golfklubb, lördag den 27 mars kl 14.00

 

Mötet sker över Microsoft Teams. Använd nedanstående länk eller anmäl ditt deltagande till kansliet senast fredag 26 mars kl 14 så får du en inbjudan med klickbar länk.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWMwNjRkMDctNDZlZC00OTc2LTg5ZDItNjU2ZjUzODRlMTE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225086a766-9b81-4e92-ad0b-c9df52f787dd%22%2c%22Oid%22%3a%222b34b5d1-6bfa-4b90-b03a-6c1390c76a75%22%7d

 

DAGORDNING

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte
  ordföranden skall justera protokollet.
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b. Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av
  över- respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Övriga frågor.

 

Varmt välkomna till klubbens vårmöte 2021 över Microsoft Teams
Alla bilagor som tillhör mötet finns i bifogad fil nere till höger.

Äntligen slår vi upp portarna till Birdie Nam Nam golfrestaurang. Vi står redo från och med den 17 mars och kommer till en början servera lunch onsdag, torsdag och fredag under våren.

Vi följer givetvis alla FHM´s regler vilket innebär att det för tillfället får sitta max fyra personer vid varje bord och att det måste vara två meter mellan varje sällskap. Vi ber er hjälpa oss att se till så att det fungerar utan problem.

Vi kommer att placera ut handsprit och ber er sprita händerna innan ni kommer in till oss i restaurangen. 

 

Hjärtligt välkomna till oss!