logo

KALLELSE TILL KLUBBENS HÖSTMÖTE DEN 28 NOVEMBER OBS! Mötet hålls i Ellösparken!

Välkommen till klubbens höstmöte lördag den 28 november 2020, klockan 14.00 i Ellös Folkets Park.

Anmälan till Höstmötet sker via ”Min Golf” eller här https://www.orustgk.se/se/tavlingar. 

Med hänsyn till rådande pandemi och de riktlinjer och råd som Folkhälsomyndigheten utfärdat kommer sittningen vid klubbmötet att vara sådan att social distans vidmakthålls. Antalet deltagare vid mötet måste dessvärre begränsas till maximalt 50 personer. Avser du att närvara vid Höstmötet önskar vi att du anmäler dig enligt ovan.

Eftersom deltagarantalet är begränsat, p.g.a. de råd och riktlinjer som utfärdats med anledning av Coronapandemin, vill vi mycket gärna erinra om möjligheten att lämna skriftlig fullmakt till annan medlem som kan företräda dig vid höstmötet. Notera Orust GK:s stadga, paragraf 17: ”Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen."

 //Styrelsen för Orust GK

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
6. Val av
a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år
b. halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c. 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år och med för dem fastställd turordning.
d. 1 eller 2 revisorer med eller utan suppleanter för en tid av 1 år
e. 2 ledamöter i valberedningen, av vilka 1 skall utses till ordförande
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
8. Fastställande av medlemsavgifter
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
10. Övriga frågor