Kallelse till Vårmöte 17 mars

KALLELSE TILL ALLMÄNT VÅRMÖTE, 17 mars 2018

Lördag den 17 mars 2018 kl. 14.00 i klubbhuset på Orust Golfklubb

 

Föredragningslista

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av föredragningslista.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.

6a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

6b. Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.

  1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
  2. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i enlighet med balansräkningen.
  3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  4. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  5. Övriga frågor.

Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse och proposition om stadgeändring finns med som bilaga i nyhetsbrevet.

Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga i klubbhuset.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

Vi bjuder på kaffe från kl. 13.30.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Banstatus 2019-02-13
Orust GK söker Course Manager 2019-01-28
Golfens nya regler - Se filmerna från SGF 2019-01-18
Tack 2018-12-26
Välkommen på höstmöte 2018 2018-11-02