Kallelse till Vårmöte 30 mars

Vårmötet börjar kl 14... Kaffe serveras från 13.30.

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.
 6. a.Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b. Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över- respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Övriga frågor.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Golfvärdar sökes! 2019-07-01
Golfkompis sökes! 2019-06-30
Tack 2019-05-07
Kallelse till Vårmöte 30 mars 2019-03-07
Golfens nya regler - Se filmerna från SGF 2019-01-18