Oldtimerskommitténs medlemmar och uppdrag

Det åligger kommittén att:

- svara för klubbens oldtimersverksamhet
- tillvarata klubbens oldtimers intressen
- i samråd med TK svara för tävlingsverksamheten för
  klubbens oldtimers
- hålla kontakt med distriktets oldtimerskommittéer
- vaka över att uppsatta regler efterlevs och god 
  golfetikett upprätthålles på klubben

Kommittén består av:  

Ordförande: Jan Hagberg

Ledamot: Bernice Larsson
Ledamot: Åke Larsson
Ledamot: Inger Hagberg
Ledamot: Ewa Olausson